IBSAs fond og Corporate Social Responsibility (CSR)

IBSA Foundation for Scientific Research

IBSA Foundation er et av de seneste resultatene av IBSA Institut Biochimiques sterke visjon. Stiftelsen ble opprettet i 2012 i Lugano i Sveits – et land som rommer forskjellige språk, kulturer, mennesker og tradisjoner fra i alt 26 kantoner.

Stiftelsen utvikler seg og opererer således i et ekte grenseland med mange forskjellige påvirkninger og spennende sammensetninger.

På denne bakgrunn har stiftelsen en medfødt evne til å håndtere scenarier i konstant forandring – en nyttig kompetanse når man skal følge utviklingen innenfor vitenskapen og gjøre banebrytende forskning.

IBSA Foundations hovedformål er å støtte unge studenter og forskere. Blant sine mange initiativer støtter stiftelsen fora på høyt plan, der internasjonalt anerkjente forskere møter den nye generasjonen av eksperter. Stiftelsen setter dessuten av midler til stipendier innenfor forskjellige grunnforskningsområder og er engasjert i utbredelsen av vitenskapskultur via kommunikasjonsmodeller som fremmer dialog.

Vitenskapelig formidling for å beskytte helsen

Utdanning, understøttende forskning og vitenskapelig formidling er i sentrum for aktivitetene i stiftelsen, som har et sterkt ønske om å fremme en kultur preget av banebrytende forskning og spre prinsipper og kunnskap, men også en ambisjon om å skape en større bevissthet om problemstillinger vedrørende menneskers helse og trivsel.

Den stadig økende, globale formidlingen via nye digitale kommunikasjonskanaler og sosiale medier har økt spredningen av feilaktige eller overfladiske vitenskapelige opplysninger. Disse plattformene rommer imidlertid også enorme muligheter for formidling. Men i den forbindelse er det avgjørende at det finnes tilstrekkelige tolkningsverktøy, slik at man oppnår det rette formidlingsnivået. I dag representerer sosiale medier et nytt, uutforsket område, der fravær av begrensninger krever en strategi der forandring er et grunnvilkår, og en visjon som ikke lar seg begrense av de fysiske grensene for kunnskap. Samtidig er det behov for å fokusere på selve målet, nemlig å sikre utbredelsen av korrekt vitenskapelig informasjon. Således står det nå klart at mangelen på en grunnleggende vitenskapskultur og en effektiv utbredelse av denne til offentligheten har medført spredning av falske myter og pseudovitenskapelige overbevisninger med potensielt farlige konsekvenser for folkehelsen.

Fremme av tverrfaglig vitenskapelig debatt

Stiftelsen henter inspirasjon fra den virkelige verden til å nøre opp under debatten blant verdens ledende eksperter om viktige emner innenfor helse og trivsel med særlig fokus på endokrinologi som et nytt forskningsområde. I dag spiller forskning i det endokrine systemet og de underliggende molekylære mekanismene en viktig rolle i håndteringen av utfordringene som samfunnet står overfor på det medisinske området, fra fedme til diabetes og fra fertilitet til aldring.

Derfor har IBSA Foundation opp gjennom årene etablert særlige fora for innovasjon innenfor forskning i hypotyroidisme, forholdet mellom stoffskiftesykdommer og tendinopatier, aspekter vedrørende seksuell helse og økologi samt forholdet mellom stress, inflammasjon og fertilitet med særlig fokus på ernæring og immunterapi.

For å komme i kontakt med forskjellige gruppene i befolkningen (både barn, unge og voksne) undersøker stiftelsen også hvordan man ved hjelp av forskjellige uttrykksformer kan formidle medisinsk og vitenskapelig innhold, f.eks. gjennom kunst, musikk og tegneserier.

Etisk og sosialt ansvar

Stiftelsen er, i likhet med selskapet som stiftet den, også engasjert i sosialt og miljømessig ansvar med det formål – innenfor dens forskjellige virkefelt – å samarbeide, utveksle informasjon og kunnskap, eksperimentere med nye kommunikasjonsformer og støtte forskning.

Målet er å fremme omfattende utbredelse av vitenskapelig kunnskap og utdanning i de forskjellige målgruppene.

Stiftelsen arbeider med å fremme utbredelsen av en kultur der man er bevisst på vitenskapen og dens mange bruksmuligheter i hverdagen. Dette arbeidet inneholder også et element av beskyttelse av de relevante områdene. Det kan være i form av initiativer til arrangementer som er i strengt samsvar med de vitenskapelige kildene, og der det brukes et språk som forstås av alle uavhengig av deres utdanningsmessige bakgrunn og interesser samt andre initiativer som har til formål å spre vitenskapelig forskning samt opplysninger om dens utvikling og spesifikke bruksmuligheter innenfor teknologien.

Alle stiftelsens aktiviteter respekterer etisk, sosial og miljømessig bærekraft.

www.ibsafoundation.org