Smerter og inflammasjon

Smerter og inflammasjon

Smerter kan forstyrre menneskers daglige rutiner og forhindre dem i å bevege seg, arbeide og leve et normalt liv. Derfor har smertelindring en lang historie som går mer enn 5000 år tilbake i tid.

I Europa anslås det at 500 millioner arbeidsdager går tapt årlig som følge av kroniske og akutte smerter, noe som har store sosiale og økonomiske konsekvenser.

Blant de forskjellige tilgjengelige behandlingene mot smerter har ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) vært brukt og brukes stadig hyppig.

Diklofenac er det hyppigst foreskrevne NSAID-et i verden. Det virker mot en rekke forskjellige lidelser, f.eks. muskel-, sene- og leddskader, ryggsmerter, menstruasjonssmerter, tannpine og hodepine.

Diklofenacs antiinflammatoriske og smertelindrende effekt kan hovedsakelig tilskrives en hemming av COX-2, den isoformen av syklooksygenase som bidrar til utviklingen av smerter og inflammasjon. Dessuten har diklofenac andre antiinflammatoriske og analgetiske egenskaper som strekker seg lenger enn bare COX-2-hemmingen. Diklofenacs mange forskjellige virkningsmekanismer indikerer at det er potensial for en relativt mer gunstig profil sammenlignet med andre NSAID-er.

Det  topiske DHEP-plasteret for lokalbehandling av akutte smerter og inflammasjon som følge av overanstrengelser, forstuinger, blodutredelser og oppblussing av OA er et av de mest etterspurte og velkjente IBSA-produktene. IBSA-plasteret virker med det samme og lokalt på smerteområdet i flere timer. Dermed unngår man at legemiddelet beveger seg gjennom hele fordøyelsessystemet.

Dessuten har IBSA nylig utviklet en ny versjon av plasteret der heparin er tilføyd som hjelpestoff og forsterker for å øke frisettingen av virkestoffet fra plasteret og således oppnå en større virkning.

En annen nyvinning på dette området er en diklofenac-formulering i en fylt sprøyte og ampulle som brukes til akutt smertebehandling. Den subkutane administrasjonen har mange fordeler sammenlignet med den intramuskulære administrasjonsveien. Dessuten gir denne nye formuleringen mulighet til å bruke forskjellige doseringer for å oppnå en mer nøyaktig og målrettet behandling. Nylig er produktet også blitt godkjent til intravenøs bolusinjeksjon når det er behov for behandling eller forebygging av postoperative smerter på sykehuset.

IBSA DHEP tropical patch

The DHEP topical patch for the local treatment of acute pain and inflammation due to strains, sprains, bruises and OA flares is one of the most relevant and well-known IBSA products. IBSA patch acts directly and locally on the painful area for several hours, thus avoiding the passage of the drug through the gastrointestinal system.

Moreover, a new version of the patch has been recently developed by IBSA with the addition of heparin as excipient and enhancer, with the aim to increase the release of the active principle from the patch and consequently its efficacy.

Another innovation in this area is represented by a diclofenac formulation in prefilled injection and ampoule that is used in acute pain management. Its subcutaneous administration has many advantages compared to the intramuscular delivery; in addition, this new formulation offers the possibility of using different dosages for a more accurate and targeted therapy. Very recently, the product has also been approved for the bolus i.v. injection when treatment or prevention of post-operative pain in the hospital setting is required.

IBSA pain and inflammation product dolore e infiammazione prodotti