CSR och STIFTELSER

IBSA Foundation for Scientific Research

Stiftelsen IBSA Foundation är det senaste tillskottet i visionen för IBSA Institut Biochimique. Den bildades 2012 i Lugano i Schweiz – ett land med 26 kantoner som rymmer olika kulturer, folk och traditioner.

Stiftelsen växer och verkar alltså i ett verkligt gränsland med mängder av olika influenser och inspirerande sammansmältningar.

Här finns gedigen, samlad erfarenhet av att hantera ständiga förändringar, något som kommer till stor nytta när det gäller att tänja gränserna i forskningens framkant.

Stiftelsens viktigaste mission är att stödja unga studenter och forskare. Ett av dess många initiativ är därför att främja högnivåforum där etablerade, internationellt kända forskare möter den nya generationen. Stiftelsen avsätter också resurser till stipendier inom grundforskningens olika fält och har åtagit sig att sprida vetenskapskultur genom kommunikationsmodeller som främjar dialog.

Spridning av forskningsresultat för att skydda människors hälsa

Stiftelsens kärnverksamhet är utbildning, stöd till forskning och spridning av forskningsresultat, med syfte att främja en spetsforskningskultur, sprida principer och kunskap. Ett annat viktigt uppdrag är att öka medvetenheten om ämnen som rör människors hälsa och välbefinnande.

Sociala medier och andra sätt att kommunicera digitalt blir allt viktigare världen över, och utvecklingen går i rasande takt. Det har lett till ökad spridning av felaktig och ytlig vetenskaplig information. Samtidigt innebär de nya plattformarna också många nya möjligheter som ännu är i sin linda – till exempel kan effektiva tolkningsverktyg fylla en viktig funktion. Sociala medier öppnar ständigt nya vägar genom outforskade marker, och frånvaron av hinder och gränser kräver flexibla strategier, en vision som går utöver kunskapens fysiska gränser och ett tydligt fokus: att främja spridning av korrekt vetenskaplig information. Det står allt mer klart att bristen på en grundläggande vetenskapskultur och bristande spridning av forskningsresultat till allmänheten leder till att myter och pseudovetenskap sprids i stället. Det bäddar för farliga konsekvenser för folkhälsan.

Främjar tvärvetenskaplig debatt

Med inspiration från befintlig praxis stimulerar stiftelsen till diskussioner mellan världens ledande experter på viktiga frågor inom området hälsa och välbefinnande, med fokus på de senaste rönen inom endokrinologi. Forskningen om det endokrina systemet och dess bakomliggande molekylära mekanismer är mycket viktig i arbetet med att möta de medicinska utmaningar samhället står inför – från fetma till diabetes, från reproduktion till åldrande.

De senaste åren har stiftelsen därför arrangerat särskilda vetenskapliga forum om innovationer inom hypotyreosforskning, förhållandet mellan metabola sjukdomar och tendinopatier, aspekter av sexuell hälsa och ekologi och förhållandet mellan stress, inflammation och reproduktion, med särskilt fokus på nutrition och immunterapi.

För att komma i kontakt med olika grupper av människor (från barn och unga till vuxna) har stiftelsen också provat att använda olika typer av uttryck för att förmedla medicinskt och vetenskapligt innehåll, till exempel med hjälp av konst, musik och serier.

Etik och samhällsansvar

Såväl företaget som stiftelsen har ett tydligt åtagande att ta socialt ansvar och miljöansvar. Därför arbetar stiftelsen aktivt för att samarbeta, utbyta information och kunskap, experimentera med nya kommunikationssätt och stödja forskning inom alla de olika områden där den bedriver verksamhet.

Målet är att främja en omfattande och omvälvande spridning av vetenskapliga kunskaper och resultat till olika målgrupper.

Den väg stiftelsen har valt är att uppmuntra spridning av en kultur med hög medvetenhet om forskning och hur forskningsresultat kan komma till nytta på många sätt i människors vardag. Till detta hör att skydda de områden där verksamheten finns genom att främja evenemang med en gedigen vetenskaplig grund, med ett språk som är tillgängligt för alla oavsett utbildningsbakgrund och intressen, och att främja utveckling och specifika användningsområden inom det tekniska området.

All verksamhet inom stiftelsen bedrivs med fullständig respekt för etiska och sociala värden och en hållbar miljö.

www.ibsafoundation.org