Corporate Social Responsibility

Föräldraskap

De projekt som IBSA driver för att stödja föräldrar är ett exempel på deras mål att fokusera på människor i alla sina aktiviteter genom stöd till kvinnor, män och par som står inför den svåra uppgift som föräldraskap innebär.

I dagens samhälle som utvecklas kontinuerligt och snabbt, antar föräldraskapet en rad nya former: nya familjer med barn från tidigare äktenskap, familjer med barn födda genom assisterad befruktning, sambor, ensamstående föräldrar, blandade familjer och barnfamiljer med barn som adopterats nationellt och internationellt, för att bara nämna några. Även rollerna som mamma och pappa kan skifta från en förälder till den andra, eller så kan det till och med finnas en större grupp människor som tar hand om baren.

Föräldraskap är en dynamisk process som lär oss att ta han om och svara på andras behov på rätt sätt, barns behov i synnerhet, men inte enbart. Den här resan handlar faktiskt inte bara om idén om att vara riktiga föräldrar utan handlar snarare om ett självständig psykologiskt utrymme som ständigt utvecklas och som blir del av utvecklingen hos var och en av oss. Omhändertagande är ett av stadierna i mänsklig utveckling men det är också en mental och relationell dimension i vilken en persons emotionella historia, möjlighet att uppleva dynamiska relationer, relation till normer och samhälle samt förmåga att förändra och förändras osv., löper samman.

Med en så bred definition kan omhändertagande om någon även innebära andra relationer än den mellan mamma, pappa och barn. I ett samhälle där vår förväntade livslängd ständigt ökar, finns det ett allt större antal barn som förväntas ta hand om sina åldrande föräldrar som inte längre har möjlighet att ta han om sig själva. Därför upplever barn en ändrad dynamik med omvända roller som resulterar i att de blir sina egna föräldrars föräldrar. Föräldraroller såsom att exempelvis ge känslomässigt stöd och skydd antas därför av barnen själva: en omkastning av rollerna som är särskilt komplex och svår att uppleva, speciellt ur emotionell synpunkt.

Föräldraskap är därför ett grundläggande steg i varje persons liv, ett komplext och dynamiskt nät som är en del av vår existens.

IBSA observerar noggrant och med stort intresse föräldraskapets många implikationer och hur de påverkar olika stadier av livet. Av denna anledning främjar de projekt och stödjer initiativ – riktade till anställda och de samhällen i vilka de verkar – som ger ett verkligt bidrag till att kunna uppleva föräldraskapet i dess olika stadier med medvetenhet och sinnesro, och alltid med respekt för specifika personliga preferenser.