Smärta och inflammation

Smärta och inflammation

Smärta kan störa de dagliga rutinerna och hindra människor från att röra sig, arbeta och leva ett normalt liv. Det är alltså inte konstigt att historien om smärtlindring är lång: den sträcker sig mer än 5 000 år bakåt i tiden.

I hela Europa räknar man med att 500 miljoner arbetsdagar går förlorade varje år på grund av kronisk och akut smärta, med enorma sociala och ekonomiska konsekvenser.

En av de mest använda smärtbehandlingarna såväl historiskt som i dag är icke-steroida antiinflammatoriska preparat (NSAID).

Diklofenak är det NSAID-preparat som ordineras mest över hela världen. Det har effekt vid många olika typer av smärta: vid skador på muskler, senor och leder, menssmärtor, tandvärk och huvudvärk.

Den antiinflammatoriska och smärtlindrande effekten av diklofenak beror främst på hämning av COX-2, en isoform av cyklooxygenas som är aktiv vid utvecklingen av smärta och inflammation. Dessutom har diklofenak andra antiinflammatoriska och analgetiska egenskaper som går långt utöver enbart COX-2-hämning. Att diklofenak har så många olika verkningsmekanismer tyder på att det kan finnas potential för en gynnsammare profil än för andra NSAID-preparat.

IBSA har lanserat innovativa formuleringar som innehåller ett lösligt salt av diklofenak (diklofenakepolamin eller DHEP) på den globala marknaden. DHEP tas lätt upp genom huden och ger därför optimal absorption och snabb smärtlindring vid mjukdelsskador, muskel- och skelettskador och andra kliniska tillstånd med akut och kronisk smärta.

DHEP-plåstret för lokal behandling av akut smärta och inflammation vid muskelöveransträngning, distortioner, blåmärken och osteoartritskov är en av IBSA:s viktigaste och mest välkända produkter. IBSA-plåstret verkar direkt och lokalt på det smärtande området i flera timmar utan att läkemedlet behöver passera genom mag-tarmsystemet.

IBSA har nyligen utvecklat en ny version av plåstret där heparin har tillsatts som hjälp- och förstärkningsämne. Heparinet ökar frisättningen av den aktiva substansen från plåstret och gör det alltså mer effektivt.

En annan innovation inom det här området är en diklofenakformulering i en förfylld injektionsspruta samt ampull som används vid akut smärthantering. Subkutan administrering har många fördelar jämfört med intramuskulära injektioner, och den nya produkten kan också användas i olika doseringar, vilket ger en mer exakt och bättre målinriktad behandling. Helt nyligen har produkten även godkänts för intravenös bolusinjektion för behandling eller prevention av postoperativ smärta på sjukhus.

IBSA DHEP tropical patch

The DHEP topical patch for the local treatment of acute pain and inflammation due to strains, sprains, bruises and OA flares is one of the most relevant and well-known IBSA products. IBSA patch acts directly and locally on the painful area for several hours, thus avoiding the passage of the drug through the gastrointestinal system.

Moreover, a new version of the patch has been recently developed by IBSA with the addition of heparin as excipient and enhancer, with the aim to increase the release of the active principle from the patch and consequently its efficacy.

Another innovation in this area is represented by a diclofenac formulation in prefilled injection and ampoule that is used in acute pain management. Its subcutaneous administration has many advantages compared to the intramuscular delivery; in addition, this new formulation offers the possibility of using different dosages for a more accurate and targeted therapy. Very recently, the product has also been approved for the bolus i.v. injection when treatment or prevention of post-operative pain in the hospital setting is required.

IBSA pain and inflammation product dolore e infiammazione prodotti